مجازات های دنیوی اعمال انسان
64 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده اصول الدّین- قم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : سید رسول سید حسینی