بررسی و تحلیل سیره حضرت علی بر اساس روایات تفسیری و مقایسه آن با گزارشات تاریخی
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : زینب سادات نقوی