نقد و بررسی نظریّۀ بسط تجربۀ نبوی، با استناد به آیات و روایات
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : حمید رضا یونسی