زمینه های گناه از نظر قرآن و روایات
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده اصول الدّین
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : مصطفی رضائی