بررسی روایات تحریف قرآن در کافی و تفسیر عیّاشی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : عبدالرّضا حدّادیان