عدل الهی و مسألۀ شر از دیدگاه علامه طباطبائی
45 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : محمد منتظر المهدی