بررسی و تحلیل آراء قرآن پژوهان درباره نزول قرآن در ماه رمضان
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : ابراهیم قاهری