بررسی و نقد نظرات یوسف حداد در رابطه با اعجاز قرآن
28 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
نام استاد/نام دانشجو : علی حمزه لویان