بررسی و تبیین رابطه تکالیف با آزادی اراده انسان
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : علی فرخی
موجود نیست