نقد و بررسی تفسیری مستندات قرآنی فرقه ها و جریان های التقاطی (با تأکید بر گروه فرقان)
52 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
نام استاد/نام دانشجو : مجتبی قادری نسب
دفاع نشده