نقد و بررسی شبهه غیر اخلاقی بودن برخی از آموزه های قرآن
45 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مریم کریمی تبار
موجود نیست