منش فرماندهی در قرآن و سیره علوی
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده اصول الدّین قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : عقیل ابراهیمی