ترجمه و بررسی سندی و دلالی روایات تفسیری امام صادق در جزء بیست و دوم قرآن مجید
59 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : علی اصغر محبّی