تبیین عقلی آیات حقّ و باطل با تأکید بر دیدگاه علاّمه طباطبائی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محدثه هوشنگ