سیر تحول مطالعات قرآنی پیش از عصر روشنگری در غرب
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : محمد علی ضیائی