فرصت شناسی از دیدگاه قرآن و حدیث
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : ابوالحسن فدوی بنده قرائی