علم غیب امامان از نگاه عقل، کتاب و سنّت
52 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : سید حبیب بخارائی زاده