بررسی جاذبه های قرآن از نظر تازه مسلمانان و ناهمدینان
96 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : زهرا ابراهیمی محمدیه