استعدادهای معرفتی انسان در قرآن، از منظر علامه طباطبائی و سید قطب
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : صفر نصیریان آذر بناب