فرهنگ قهر و آشتی در تفاسیر قرآن کریم
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : خدیجه آرست