راهبردهای پیشبرد فرهنگ از دیدگاه قرآن و سنّت
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مجید بیگی