بررسی مسأله زبان قرآن در اندیشه و آثار علاّمه طباطبائی و آیه الله معرفت
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مهدی الوانی