علل و پیامدهای انحراف از عدالت اجتماعی از دیدگاه روایات
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : زهرا قاسمی وند آذر
حاضر نیست