بررسی علمی قرآن از بعد زمین شناسی
39 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
نام استاد/نام دانشجو : علی اصغر شعاعی