بررسی دیدگاه های علوم قرآنی آیه الله سبزواری در تفسیر مواهب الرحمن
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : قدسیه پوراقبال