تحلیل و بررسی دیدگاه آیه الله معرفت در زمینه کارآیی قرآن در دوره معاصر
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : اکبر زرگرزاده