بررسی تطبیقی حقوق متقابل زن و مرد در آراء مفسران شیعه و سنی معاصر
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : تورج ندری