نقش قرآن در زندگی اجتماعی مسلمانان از دیدگاه سیدجمال، محمد عبده و امام خمینی
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : حسنیه باقری برزکی