تحزب، محدوده و کارکرد التزام به خرد جمعی در قرآن و حدیث
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مهدی قدرتی هلارته