تبیین و بررسی ویژگیهای روانشناختی و اخلاقی خرافه باوران از دیدگاه آیات و روایات
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
نام استاد/نام دانشجو : علی حاجوی