بررسی راههای مشروع اعتراضات اجتماعی و پاسخهای آن در متون دینی
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : زهرا توقع همدانی
موجود نیست