بررسی و نقد مبانی و روش های فقه الحدیثی محمد تقی مجلسی
38 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم- تربیت مدرّس
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : محمد هادی امین ناجی