تأثیر برخی اقدامات مکتب خلفاء، زندیقان و غالیان در تفسیر مفسّران
45 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم- تربیت مدرّس
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : علیرضا رستمی