بررسی جامعیّت قرآن با تأکید بر اندیشه امام خمینی
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد تقی موسوی کراماتی