تحلیل معناشناختی شأن ولایت تکوینی امام (بررسی انتقادی آراء شیخ مفید و علامه طباطبائی با تکیه بر روایات باب حجت کتاب اصول کافی)
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده اصول الدّین- قم
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : علی معدّلی
موجود نیست