بررسی تطبیقی انواع آزادی در آراء تفسیری علامه طباطبائی،شهید مطهّری،وهبه زحیلی،و علی صفائی حائری
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مهدی طاهری زاده