بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیّه و ابن قیّم در تفسیرشان
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : علی داودی فر