عذاب های دنیوی الهی و انسان معاصر
53 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده اصول الدّین
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : سیّد سعید میری