نقد و بررسی دیدگاهها و شبهات درباره خاتمیّت از دیدگاه آیات و روایات و عقل (نقل و عقل)
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : محسن ياراحمدي قرايی