این مرکز، فناوری روز را همراه فرهنگ دینی وارد جامعه کرد
41 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ره اورد نور ) زمستان 1388 - شماره 29 )(4 صفحه - از 92 تا 95)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی