وظیفۀ حکومت اسلامی در مسألۀ پوشش بانوان
39 بازدید
محل نشر: هم اندیشی حجاب- پژوهشگاه اندیشه اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/8/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1 .وجوب و الزام دینی رعایت پوشش مناسب از سوی بانوان قابل تردید نیست . 2 .الزام اجتماعی – افکار عمومی مسلمانان – در امر پوشش بانوان ، در پرتو وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرائط وجوب آن ، فی الجمله ثابت است . 3 .الزام خانوادگی پوشش بانوان ، شعبه ای از وظیفۀ عمومی امر به معروف و نهی از منکر است ، که با حفظ شرائط از وظائف اهل خانواده نسبت به تک تک اعضاء محسوب میشود . 4 .حجاب و پوشش بانوان به عنوان امری خصوصی و شخصی تلقی نمی شود بلکه از اموری است که دارای تأثیرات بارز اجتماعی بوده و با حقوق سائر افراد جامعه در تقابل می باشد . 5 .مسلـّم است که حکومت اسلامی و زمامدار دینی نسبت به امر پوشش بانوان – همانند تمامی احکام فردی و اجتماعی اسلامی – دارای وظائفی می باشد ، و نمی تواند در این خصوص بی تفاوت و بی طرفانه عمل نماید . 6 .مسألۀ برخورد انضباطی و الزام حکومتی حجاب به عنوان یکی از واجبات شرعی متوجّه به حاکم اسلامی ، از مصادیق شبهۀ بدویّۀ وجوبیّه بوده و اصل در آن برائت و عدم وجوب می باشد . 7 .نه در قرآن دلیلی برای اثبات وجوب برخورد انضباطی و الزام حکومتی – به عنوان وظیفۀ شرعی حاکم اسلامی – وجود دارد ، و نه دلیلی از سنـّت بر آن می توان یافت . اجماع و عقل نیز از اثبات چنین تکلیفی بر عهدۀ زمامدار اسلامی ناتوان می باشند . 8 .ادلـّۀ عامّۀ تعزیر نیز اثبات کنندۀ وظیفه ای برای حاکم اسلامی نیست بلکه تنها اختیاری را برای او ثابت می کند . 9 .امر به معروف و نهی از منکر ، به عنوان تکلیفی الهی بر حاکمان اسلامی ثابت است لکن جواز إعمال آن به صورت اجبار و الزام ، در خصوص امور فرهنگی مورد مناقشه و تردید است ، 10 .تمسّک به اختیارات زمامدار اسلامی برای اثبات جواز الزام حکومتی حجاب قابل مناقشه است . زیرا در تاریخ هیچ نشانی از چنین مصـلحت اندیشی از سوی پیامبر اکرم و امیـر المؤمنین به چشم نمی خورد . 11 .حکومت اسلامی وظیفه دارد در خصوص التزام افراد جامعۀ دینی نسبت به تمامی احکام اسلام چاره اندیشی نموده و با شیوه های علمی مبتنی بر اندیشه های اسلامی ، فرهنگ حجاب را در میان بانوان نهادینه نماید . 12 .سامان بخشی به مناسبات و روابط اجتماعی ، آنچنان که التزام به وظائف شرعی برای افراد جامعه سبب پیشرفت روان تر امور زندگی گردد ، از وظائف قطعی حاکم اسلامی است .