تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1370 
مهندسی برق- الکترونیک 
دانشکده فنی- دانشگاه تهران 
15.30 
فوق لیسانس 
1378 
علوم قران و حدیث 
دانشکده اصول الدین 
 
دکترا 
1387 
علوم قران و حدیث 
دانشکده اصول الدین 
 
خارج