سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
صدای جمهوری اسلامى 
مشاور معاونت صدا و دبیر شورای عالی سیاستگذاری امور معارفی  
1377/08/14 
1383/10/30 
اجرائی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
عضو هیئت مدیره، معاون فنی  
1371/01/01 
1376/07/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
صدای جمهوری اسلامی ایران  
مدیر گروه معارف شبکه سراسری صدا  
1371/11/01 
1373/05/31 
علمی اجرائی 
همکاری 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  
مدیر شبکه سراسری رادیو معارف  
1376/05/20 
1377/08/14 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه  
مدیر سایت ناجح  
1379/11/30 
1385/04/31 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما  
مدیر گروه اقتصاد  
1383/11/01 
1386/10/30 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجمع تشخیص مصلحت نظام  
رئیس کمیته علمی فرهنگی اجتماعی کمیسیون تأمین نیازهای دینی  
1384/10/01 
1386/06/31 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم 
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث 
1387/07/01 
ادامه دارد 
آموزشی 
تدریس 
مدرسه آیة الله گلپایگانی 
مدرس 
1381/07/01 
ادامه دارد 
رسائل  
تدریس 
مدرسه آیة الله گلپایگانی 
مدرس 
1384/07/02 
ادامه دارد 
کفایه الاصول 
تدریس 
مسجد امام زین العابدین 
مدرس 
1381/07/01 
1382/03/12 
مکاسب محرمه 
تدریس 
مدرسه الهادی 
مدرس 
1377/11/03 
1381/03/13 
اصول فقه مظفر 
تدریس 
دانشکده علوم قرآن- تهران 
مدرس 
1380/07/01 
1381/03/30 
دروس مختلف تخصّصی 
تدریس 
دانشکده اصول الدین- قم 
مدرس 
1384/07/01 
ادامه دارد 
دروس مختلف تخصّصی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1384/11/01 
ادامه دارد 
دروس مختلف تخصّصی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1386/11/01 
ادامه دارد 
دروس مختلف تخصّصی 
تدریس 
مدرسه امام محمد باقر 
مدرس 
1382/10/06 
1384/03/11 
کفایة الاصول 
تدریس 
مدرسه آیة الله گلپایگانی 
مدرس 
1377/08/02 
1378/03/12 
مکاسب خیارات 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
دروس مختلف تخصصی 
تدریس 
دانشکده اصول الدّین 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
دروس مختلف تخصصی 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
1388/11/11 
ادامه دارد 
معارف قرآن 
تدریس 
مدرسه آیه الله گلپایگانی 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
خارج فقه- فقه الحکومه 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامى 
عضو هیئت مدیره ، معاون فنى 
1371/01/01 
1376/01/01 
اجرائی  
همکاری 
صدای جمهوری اسلامی ایران 
مدیر گروه معارف شبکه سراسری صدا 
1371/01/01 
1373/01/01 
اجرائی 
همکاری 
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
مدیر شبکه سراسری رادیو معارف 
1376/01/01 
1377/12/29 
اجرائی  
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه 
مدیر سایت ناجح 
1379/01/01 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
مدیر گروه اقتصاد 
1384/01/01 
 
اجرائی  
همکاری 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
رئیس کمیته علمی ، فرهنگی اجتماعی کمیسیون تأمین نیازهای دینی  
1384/01/01 
 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه آیت الله گلپایگانی 
مدرس 
 
 
رسائل 
تدریس 
مدرسه امام محمد باقر و مدرسه آیت الله گلپایگانی  
مدرس 
 
 
كفایه ج 1 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
دروس مختلف تخصصی 
تدریس 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
مدرس 
1388/11/11 
ادامه دارد 
دروس مختلف تخصصی